Financiële regelingen

Benieuwd voor welke regelingen je in aanmerking komt als maker? IVAK heeft het voor je uitgezocht! ↓

Provinciale regelingen

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen? Ter ondersteuning van de professionele kunsten in de provincie, die op een vernieuwende manier Groninger onderwerpen ten tonele brengen.

Voor wie is deze regeling? Ondernemers en organisaties

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd? Kunstraad Groningen / Provincie Groningen

Aanvraagperiode Deze regeling loopt van 2021 tot 2024. Jaarlijks is er € 266.600 beschikbaar. Voor de actuele sluitingsdata kijk op de website.

Contact Voor meer informatie en aanvragen kunt u terecht bij ‘De Kunstraad’. Ype van Gorkum; telefoon : 06-51641256 of mail naar: ype.van.gorkum@kunstraadgroningen.nl

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen? Voor het samenwerken met de creatieve industrie bij de ontwikkeling of innovatie van een product, dienst of organisatie.

Voor wie is deze regeling? Ondernemer in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincie Groningen.

Aanvraagperiode Je kunt te allen tijde een beroep doen op de regeling. Er wordt met de Creatieve Voucher 50% van het honorarium van de kunstenaar vergoed, met een maximum van 5.000 euro.

Contact Kijk voor meer informatie op de website.

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen? Het organiseren van activiteiten, door cultuur- en erfgoedinstellingen, gericht op Groningse deelnemers en publiek.

Voor wie is deze regeling? Culturele- of erfgoedstichting of vereniging zonder winstoogmerk. Andere privaatrechtelijke rechtspersonen zijn uitgesloten.

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd? Provincie Groningen

Aanvraagperiode Deze regeling heeft meerdere aanvraagrondes, die sluiten op 1 februari 2023, 1 april 2023, 1 juni 2023, 1 september 2023 en 1 november 2023. Er is in 2023 € 605.000,- budget beschikbaar.

Contact Voor meer informatie en aanvragen kunt u terecht bij ‘Subsidieteam Provincie Groningen’. Per telefoon: 050-3164700, of mail naar: subsidies@provinciegroningen.nl

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen? Duurzame cultuureducatie: het versterken van de samenwerking tussen scholen en culturele omgeving, bevorderen van de deskundigheid van leerkrachten en ondersteunen van de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen.

Voor wie is deze regeling? Scholen in de provincie Groningen in het primair en speciaal onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Culturele ondernemers en instellingen die samenwerken met een of meerdere van deze scholen.

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd? Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) Groningen

Contact Kijk voor meer informatie op de website.

Lokale regelingen

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen? Voor het organiseren van een activiteit in de gemeente Eemsdelta.

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd? Gemeente Eemsdelta

Voor wie is de regeling? Voor een persoon, vereniging of stichting.

Aanvraagperiode Een aanvraag van een jaarsubsidie wordt ingediend uiterlijk 1 september voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft. Andere aanvragen om subsidie worden ingediend uiterlijk 8 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Contact Kijk voor meer informatie op de website.

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen? Voor het organiseren van een evenement in het historische centrum van Appingedam.

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd? Stichting Promotie Activiteiten Appingedam (SPAA)

Voor wie is deze regeling? Ondernemers in Appingedam die een evenement willen organiseren waarbij het historische centrum van Appingedam wordt gepromoot.

Aanvraagperiode Vraag de subsidie van SPAA aan vóór 1 november in het jaar vóór het evenement. Niet elk evenement komt in aanmerking voor een subsidie van SPAA.

Contact Je kunt een informatiepakket aanvragen door een mail te sturen naar spaa@eemsdelta.nl.

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen? Voor culturele activiteiten die een structurele bijdrage leveren aan versterking van de cultuursector in de gemeente Eemsdelta die is verzwakt als gevolg van de COVID-19 crisis.

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd? Gemeente Eemsdelta

Voor wie is de regeling? De regeling kan alleen worden gebruikt door (tijdelijke) samenwerkingsverbanden van en/of zelfstandige culturele- en amateurkunstorganisaties zonder winstoogmerk.

Aanvraagperiode Per project kan er maximaal € 15.000,- subsidie aangevraagd worden. Dit kan tot en met 31 december 2023. Voor deze regeling geld een subsidieplafond van € 120.000,-. Als het totaal hoger is dan het subsidieplafond, dan wordt via loting de subsidie verstrekt.

Contact Je kunt aanvullende informatie en een aanvraagformulier opvragen bij de gemeente via cultuur@eemsdelta.nl

Overige regelingen

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen? De Cultuur Opstartlening biedt gerichte investeringen in producties, programma’s en tentoonstellingen.

Voor wie is deze regeling? De Cultuur Opstartlening en Cultuur Vermogenslening zijn voor voornamelijk privaat-gefinancierde ondernemingen en zelfstandigen in de culturele en creatieve sector. Bedoeld voor ondernemingen in de culturele en creatieve sector die voor de crisis een gezonde bedrijfsvoering kenden, waarvan eigen inkomsten en reserves sterk door de crisis getroffen zijn en die geen aanvullende cultuursubsidie ontvangen. De leningen staan ook open voor gevestigde zelfstandigen.

Aanvraagperiode Een aanvraag indienen kan tot 31 december 2023.

Contact Stuur een mail naar cultuurlening@cultuur-ondernemen.nl met de volgende gegevens: naam organisatie, contactpersoon, telefoonnummer.

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen? Dit fonds zet zich in voor een levendig podiumkunstklimaat, dat zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt en midden in de samenleving staat. Dat alles met oog voor uiteenlopende perspectieven en kunstenaars en uitvoerenden uit diverse genres. Het fonds biedt een meerjarige ondersteuning en is bedoeld voor festivalorganisaties, en productiemakers.

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voor wie is deze regeling? Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, theater, muziektheater, dans en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunst en heeft een grote verantwoordelijkheid in het stimuleren van dynamiek en vernieuwing binnen de podiumkunsten. Het fonds biedt een meerjarige ondersteuning en is bedoeld voor festivalorganisaties, productiemakers, podiumkunstenaars, etc.

Aanvraagperiode Je kunt het hele jaar door een aanvraag indienen.

Contact Ga naar de website voor meer informatie.

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen? Voor cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen.

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd? Fonds voor Cultuurparticipatie

Voor wie is deze regeling? Je kunt bij deze regeling aanvragen als culturele instelling, instelling uit het sociaal domein, zelfstandig cultureel professional of zelfstandig professional uit het sociale domein. Belangrijk is dat je aantoonbaar samenwerkt met een partij uit het andere domein.

Aanvraagperiode 15 september 2020 ⁠t/m 17 september 2024.

Contact Ga naar de website voor meer informatie.

Waarvoor kun je deze regeling aanvragen? Voor projecten in het kunst- en cultuurveld waarbij de focus ligt op publiek en deelnemers.

Door wie wordt deze regeling uitgevoerd? VSBfonds

Voor wie is deze regeling? Personen die projecten organiseren, waarbij duidelijk wordt aangetoond wat je bij de deelnemers of het publiek teweeg wilt brengen. Daarnaast is het belangrijk dat het project zorgt voor directe verbinding of ontmoeting tussen kunst en mensen. Alleen projecten van private rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen worden door VSBfonds ondersteund. Projecten van individuen worden niet ondersteund.

Aanvraagperiode Je kunt het hele jaar door een aanvraag indienen, maar wel uiterlijk vier maanden voor aanvang van het project.

Contact Ga naar de website voor meer informatie.